Wonen aan de kop van het Spaarne

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het project wordt door AIVM BV en Wibaut BV ontwikkeld. Wibaut is verantwoordelijk voor het projectmanagement en zal indien nodig ook als aanspreekpunt voor de kopers fungeren.

Iedereen die zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief als geïnteresseerde zal met regelmaat op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. De start van de verkoop zal ruim van tevoren worden aangekondigd.

Op 9 mei 1940 kocht H.J. Tjaden & Zonen het terrein. Vanaf 1946 waren op het terrein aan de Zuid Schalkwijkerweg diverse bedrijven gevestigd: Tjaden Grondmechanica BV, Tjaden Milieu Adviesbureau BV, Tjaden Geohydrologie BV en Grondboringen Tjaden Haarlem BV. Tot 1984 werkten er meer dan 100 werknemers op het terrein; na 1984 nam dit af tot ongeveer 70.

Sinds 1 januari 2006 zijn de bedrijfsactiviteiten van de firma Tjaden op de Zuid Schalkwijkerweg beëindigd en voortgezet op een andere locatie. Sindsdien zijn er verscheidene plannen voor herontwikkeling gemaakt. In 2015 is een Nota van Uitgangspunten opgesteld die kaders biedt voor herontwikkeling als woongebied. In 2017 zijn de gronden verkocht aan AIVM en Wibaut, de initiatiefnemers van het voorliggende plan voor herontwikkeling.

Verkoopinformatie

De start van de verkoop is gepland voor 18 april, degene die op de nieuwsbrief zijn geabonneerd, worden hiervan op de hoogte gesteld. Vanwege de Coronacrisis organiseren we geen verkoopevenement, maar zal de verkoop online plaatsvinden. Wel is er in beperkte mate de mogelijkheid om de locatie te bezichtigen. Hou hiervoor de website en nieuwsbrieven in de gaten.

De verkoopprijzen van de woningen zijn nog niet bekend, deze zullen ten tijde van de start verkoop bekend worden gemaakt.

Er wordt niet bij opbod verkocht. De ontwikkelaar zal proberen om vraag en aanbod zoveel mogelijk te matchen. Als dat niet lukt houdt de ontwikkelaar zich het recht voor om te loten en met de ingelote inschrijvers als eerste het gesprek aan te gaan. De ontwikkelaar houdt zich ook het recht voor om woningen toe te wijzen.

De woningen die aan de waterkant zijn gelegen hebben voor hun woning een aanlegplaats voor een boot. De eigenaren dienen hiervoor nog wel zelf een huurovereenkomst aan te gaan met Hoogheemraadschap Rijnland. In het plan zijn nog 6 ligplaatsen beschikbaar die los verkocht kunnen worden, tijdens de verkoop van de woningen zal daar meer informatie van beschikbaar komen.

De plattegronden, beknopte technische omschrijving en het verkoopproces staan vanaf 18 april op de projectwebsite. Na de inschrijftermijn worden de geïnteresseerden door de makelaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je een inlogcode voor HomeDNA. HomeDNA is een online woningdossier met alle gegevens per klant met een persoonlijk woningdossier. Alle relevante documenten zoals o.a. verkooptekening, technische omschrijving, meer-en minderwerklijst, stelposten, informatie over de keuken en het sanitair, de koop-, realisatie-en aannemingsovereenkomst, de splitsingsakte en splitsingstekeningen kun je hier terugvinden.

Er wordt een koopovereenkomst gesloten voor de aankoop van de grond, een realisatieovereenkomst voor de sloop, sanering, bouw- en woonrijp maken en een aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning. Bij levering wordt de grond en de sloop/sanering/bouw- en woonrijp maken betaald. Dat laatste bedrag komt in een depot bij de notaris waaraan de aannemer mag declareren naar mate de werkzaamheden vorderen. De aanneemsom wordt door de aannemer in termijnen gedeclareerd aan de kopers naar mate de werkzaamheden gevorderd zijn.

Dat is de provisie die door een bank gerekend kan worden voor het verlengen van een financieringsofferte. Je financieel tussenpersoon kan je laten weten of dit voor jou van toepassing is en wat de eventuele kosten zijn.

De 10% waarborgsom moet binnen twee weken na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst worden gestort op de derden rekening van Krans Notarissen en wordt gerekend over de VON-prijs.

Indien 70 procent verkocht is, zal het project worden gerealiseerd.

Ja, je dient echter wel zelf een leveringscontract met de verschillende leveranciers af te sluiten.

Parkeren en mobiliteit

Parkeren geschiedt deels op eigen terrein en deels in het openbare gebied. Het plangebied ligt in de categorie “rest bebouwde kom”. Voor de woningen is een parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per woning van toepassing. Dit getal is opgebouwd uit een component bewoners parkeren van 1,4 parkeerplaatsen per woning en een component bezoekers parkeren van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Het merendeel van de hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen is voorzien van parkeerplaatsen op eigen terrein. De overige bewonersplekken, alsmede de bezoekers parkeerplekken zijn gerealiseerd in drie compacte clusters in de openbare ruimte. In totaal zijn er 32 openbare parkeerplaatsen aanwezig. Voor het parkeren in de openbare ruimte is geen parkeervergunning nodig of betaald parkeren van toepassing.

In het overleg met de nutsbedrijven is rekening gehouden met de eventuele extra capaciteit van 32 laadpalen in het project.

Uitvoering en afwerking van de woning

De woningen worden compleet met dekvloer, behang klaar, compleet met badkamers en keukens opgeleverd. De exacte afwerking van de woningen zal in de verkoopfase exact worden beschreven in de verkoopdocumentatie.

We proberen zoveel mogelijk wensen ook te verwerken. Bijvoorbeeld met de indeling van de woningen. Maar de plek van de afvoerleidingen maakt bijvoorbeeld dat de keuken, toilet of badkamer niet op elke plek kunnen komen. Tijdens het verkoopgesprek kun je je voorkeuren bespreken en kan de makelaar je informeren over wat wel en niet mogelijk is.

Nee, er is geen gastoevoer voorzien in de woningen.

Ja, alle woningen beschikken over vloerverwarming.

Nee, standaard worden er geen spots geplaatst. Er worden wel lichtpunten aangebracht. Deze zijn terug te vinden op de verkooptekening. Spots kunnen, als onderdeel van een verlaagd plafond, als een meerwerk optie worden aangevraagd bij de aannemer.

Er wordt standaard geen zonwering aan de buitenzijde geplaatst. In principe is het wel bij alle woningen mogelijk, al zullen hiervoor afhankelijk van de gevelmaterialisering wel extra constructieve voorzieningen moeten worden aangebracht. Er wordt een optie aangeboden om deze voorzieningen (inclusief elektra) aan te brengen. Je kunt ervoor kiezen om zonwering aan de binnenzijde toe te passen.

Om de woningen aan de waterzijde een mooie uitstraling te geven, is ervoor gekozen enkele meerwerkopties standaard bij de woningen mee te nemen. De volgende werkzaamheden worden al gerealiseerd tijdens de bouw: aanleg van de bestrating en vlonders aan de waterkant, de bestrating aan de wegzijde en de erfafscheidingen tussen de woningen en de erfafscheiding naar de openbare ruimte bij de hoekwoningen. De woningen krijgen hiermee een uniforme kwalitatief hoogwaardige afwerking aan beide zijden. Hiermee wordt voorkomen dat iedereen naar eigen inzicht schuttingen plaatst. De kosten van deze verplichte meerwerkopties zijn verwerkt in de VON prijs.

Om de openheid van het plangebied te garanderen is het bestemmingsplan zo opgesteld dat uitbouwen aan de woningen niet meer mogelijk zijn. Dat geldt ook voor het bouwen van garages.

In het gesprek met de kopersbegeleider van de bouwkundige aannemer kunnen vragen betreffende een eventuele andere indeling individueel besproken worden. Dit gesprek zal plaatsvinden nadat er daadwerkelijk gekocht is.
Op de website staan 2 artist impressies daarop is tevens de voorgevel afgebeeld.
Ja, er liggen 27 PV panelen op het dak
In de gevel zullen voorzieningen worden aangebracht voor vleermuizen, deze zijn in de gevel ingemetseld.
De gevelbekleding zal 1x per 4-6 jaar behandeld moeten worden met een watergedragen beits conform voorschrift van de fabrikant. Schuren van de gevelbekleding is niet nodig.

Plangebied

Het uitgangspunt voor het ontwerp is wonen in het landschap. De ruimtelijke drager voor het buurtschap is een lage dijk, die tevens dienst doet als ontsluitingsweg. Aan weerszijden hiervan bevinden zich woningen. De percelen ten zuiden van de dijk zijn primair georiënteerd op het water en de percelen ten noorden van het dijkje hebben vrij zicht op de ruimte en het groen van de aangrenzende polder. Hier is een verbeelding van het plan te bekijken.

In het plan zijn er drie eigendomsvarianten opgenomen (zie onderstaande afbeelding):

 

  1. 1. De rij loper en parkeerplaatsen in het polderdeel worden eigendom van de gemeente Haarlem, zij is dan ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan (oranje gedeelte);
  2. 2. De woningen hebben een prive kavel (groene gedeelte);
  3. 3. Collectief deel, dit zal mandeling worden uitgegeven aan alle kaveleigenaren. Het beheer en onderhoud van deze gronden zullen door alle kaveleigenaren gezamenlijk gedragen moeten worden (licht gele gedeelte).
  4.  

De kosten van het beheer en onderhoud van het collectieve deel zijn in deze fase nog niet bekend, tijdens de verkoop zal daar meer over bekend zijn.

 

 

De kosten van het beheer en onderhoud van het collectieve deel zijn in deze fase nog niet bekend, tijdens de verkoop zal daar meer over bekend zijn.

Het terrein is niet vlak, binnen de kavelgrenzen zullen dus hoogteverschillen optreden. De woningen met een tuin, polderdeel, zullen hier rekening mee moeten houden ten tijde van de inrichting van de tuin.

Op de planlocatie is sprake van ernstige bodemverontreiniging (mobiel en immobiel). De toplaag is gedeeltelijk matig tot sterk verontreinigd met zware metalen en PAK, dit betreft immobiele verontreiniging. Daarnaast is sprake van enkele plekken met matige tot sterke verontreiniging met minerale olie (en PAK). Om te komen tot een duurzame inrichting van het gebied en de beoogde woonfunctie te kunnen realiseren zal de mobiele verontreiniging verwijderd worden. Ten aanzien van de immobiele verontreiniging is gekozen voor een leeflaag. De verontreiniging wordt effectief ontoegankelijk gemaakt. Ter plaatse van de weg en de kade gebeurt dit met behulp van een harde afdekking. Onder de groene plandelen (tuinen en gazons) door het aanbrengen van een meter schone grond, de leeflaag.

Om de privé kavels aan de polderzijde zullen op de erfgrenzen gemengde hagen worden geplant, dit is onderdeel van de collectieve groenstructuur. Om de openheid van het gebied te garanderen zijn schuttingen niet toegestaan. Dit geldt ook voor schuttingen aan de waterzijde. Aan de noordzijde van het plangebied staan knotwilgen, deze zullen gehandhaafd blijven.

In het inrichtingsplan is een paddenpoel opgenomen, dit is noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van de rugstreeppad op de locatie. Tevens is er een kerkuilenschuur geplaatst, deze staat op grond van de gemeente Haarlem. In de woningen zullen voorzieningen worden opgenomen voor vogels en vleermuizen.

Onder het terrein bevindt zich een hoge druk aardgastransportleiding, bij de planvorming is daar rekening mee gehouden. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijke leiding door een woongebied loopt, dit is bijvoorbeeld ook het geval aan de overzijde van de Ringvaart. Aan beide zijden van de leiding geldt een veiligheidszonde van 4 meter, in deze strook zijn beperkingen van kracht. Bij de verkoop zullen deze beperkingen inzichtelijk worden gemaakt.

De gemeente Haarlem gaat aan de slag met het onderhoud van de Zuid Schalkwijkerweg, wanneer de uitvoering zal plaatsvinden is op dit moment nog niet definitief. De verwachting is nu dat dit voor de oplevering van de woningen is afgerond.

Het plangebied grenst aan de noordzijde aan agrarisch gebied. Bij de verkoop van de woningen zal er een kwalitatieve bepaling als kettingbeding in de koopovereenkomst worden opgenomen. De uitoefening van een agrarisch bedrijf kan leiden tot overlast op het gebied van geluidoverlast van werktuigen, vee, verkeersbewegingen, stankoverlast als gevolg van het bemesten van het land. De aanwezigheid en uitoefenen van een agrarisch bedrijf zullen de toekomstige bewoners moeten dulden. De exacte tekst van deze kwalitatieve bepaling zal bij de verkoop van de woningen beschikbaar worden gesteld.

De woningen krijgen elk een groene container voor gft-afval en een duocontainer voor plastic en papier. Aan de Zuid Schalkwijkerweg zullen 3 containers worden geplaatst voor de inzameling van het restafval.

Duurzaamheid

De woningen krijgen bij oplevering het definitieve energielabel, dat wordt energielabel A.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat we de natuur in de bouw integreren, in de woningen worden standaard voorzieningen voor natuur opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het integreren van verblijfplaatsen voor dieren die al in de omgeving wonen (o.a. vleermuizen, zwaluwen en huismussen) en het benutten van daken en gevels. Ook bij het ontwerpen van de landschappelijke inrichting zijn diverse onderdelen opgenomen waardoor het gehele plan als natuurinclusief kan worden betiteld.

Het plan wordt met veel respect voor de omgeving ontwikkeld. Duurzaamheid is daarom een belangrijke eigenschap van de woningen in Haarlem Buiten. Conform de nieuwe eisen van de gemeente worden de woningen gasloos uitgevoerd. Dat kan goed. Enerzijds omdat ze heel goed geïsoleerd worden. Anderzijds omdat zij voorzien worden van duurzame installaties en verregaand in hun eigen energiebehoefte voorzien. De duurzaamheids-maatregelen worden geïntegreerd in de architectuur. Zo wordt er gebruik gemaakt van bodemwarmtepomp, zonnepanelen en van warmteterugwininstallaties. De EPC zal naar verwachting 0 bedragen, dat wil zeggen dat de woning energieneutraal is. Bij de bouw streven we naar een circulaire aanpak:

  • Bouwlogistiek: aan- en afvoer zo veel mogelijk per schip
  • Duurzame bouwmethode en materialisering
  • Aandacht voor hergebruiksmogelijkheden van materialen

Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt energie uit de bodem, die met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Het is een systeem van verticale of horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt dat energie opneemt uit de bodem. De warmtepomp zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning. Doordat de bodemwarmtepomp grotendeels duurzame energie uit de bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan de HR-ketel. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat een woning goed geïsoleerd is.

Principetekening:

EPC = 0 wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee.

Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. De woningen in Haarlem Buiten zijn géén nul-op-de-meterwoningen.

Tijdens de bouw

Als er geen bezwaar komt op de vergunning starten we in het derde kwartaal van 2020met de sloop- en saneringswerkzaamheden. Dit zal ongeveer 6maanden in beslag nemen. Aansluitend op de sloop- en saneringswerkzaamheden wordt gestart met de nieuwbouw. De verwachting is dat de realisatie van het gebouw 12 maanden zal duren.

De aannemer sluit met de kopers een aannemingsovereenkomst en is het eerste aanspreekpunt voor de kopers. De aannemer heeft een kopersbegeleider die voor de kopers gedurende het gehele bouwproces als aanspreekpunt fungeert. Wibaut BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het projectmanagement en zal namens de ontwikkelaars bij het project betrokken blijven gedurende het gehele proces.

De woning zal met Woningborg-garantie worden verkocht. De aannemer verstrekt deze bouwkundige kwaliteitsgarantie. Daarnaast is er de garantie dat de woning wordt afgebouwd wanneer de oorspronkelijke aannemer tijdens de bouw van de woning failliet gaat.

De woningen worden op basis van de Woningborg-garantie gerealiseerd. Woningborg hanteert stringente eisen voor de aangesloten aannemers. Woningborg schrijft de aanneemtermijnen, de garanties en de inhoud van de aannemingsovereenkomst voor aan de aannemer.

Een koopovereenkomst kan worden ontbonden op basis van een financieringsvoorbehoud (indien men geen financiering kan krijgen en dit kan aantonen) en het niet verkrijgen van de omgevingsvergunning binnen 9 maanden na ondertekening. Ook hebben kopers na het tekenen van de koopakte een week bedenktijd.

Bouwrente is de rente over de reeds vervallen bouwtermijnen als je de woning koopt terwijl er al met de bouw is begonnen. Ook de rente over de bouwsom (bouwtermijnen) die u door een hypothecaire lening financiert wordt bouwrente genoemd. Tot slot wordt de rente berekend over een betaalbaar gestelde bouwtermijn die te laat wordt voldaan, ook dit wordt bouwrente genoemd.

Je kunt pas na de oplevering een andere aannemer toegang geven tot je woning voor het verrichten van extra werkzaamheden.

De ontwikkelaar heeft in de onderhandeling met de aannemer afgesproken dat er bij minderwerk marktconforme bedragen worden ‘teruggegeven’ en bij meerwerk marktconforme bedragen worden gerekend. Er wordt op basis van deze afspraken een transparant en eenduidig prijsbeleid gevoerd waarin geen extra kortingen zijn voorzien.

De aannemer heeft een overeenkomst gesloten met Kol Tegels voor het sanitair en de tegels. Deze bedrijven hanteren de prijzen die de leveranciers van de producten voorschrijven via catalogi en/of het internet. Omwille van deze vaste afspraken en de door de aannemer te verlenen garantie is het niet mogelijk om zelf materialen aan te leveren. Het tegelwerk en het sanitair dient, vanwege de garantie, in de woningen ook door de projectaannemer te worden geplaatst. Kopers kunnen op basis van een meer- en minderwerk aanbieding van de aannemer besluiten om bijvoorbeeld het sanitair na oplevering zelf of door derden te laten plaatsen. Er zijn dan aangepaste garantievoorwaarden van toepassing.

De woningen zijn voor zover technisch en ten aanzien van de vergunning mogelijk is, indelingsvrij. Dat geldt ook voor de badkamer. Het meer- en minderwerk werkt volgens het principe dat je terugkrijgt wat je minder afneemt en extra moet betalen voor de extra benodigde materialen en manuren. Het kan zijn dat de gewenste wijzigingen een nieuwe verkoop- en werktekening vereisen. Deze kosten worden dan in rekening gebracht.

Ja, de deadlines ten aanzien van de keuzes voor de indeling en afwerking worden door de kopersbegeleider van de bouwer met je gecommuniceerd.

Op aanvraag kan de aannemer je een minderwerk begroting voor een casco oplevering doen toekomen. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde werkzaamheden exclusief door de ontwikkelaar aangestelde aannemer dienen te worden uitgevoerd. Schachten, meterkasten, constructieve wanden kunnen niet verplaatst worden. Indien je zelf of door derden werkzaamheden wilt laten uitvoeren, dan gelden hiervoor spelregels die door de aannemer met je worden afgestemd. Daarbij zal er ook een beperktere garantieregeling van toepassing zijn.

Voor alle woningen zijn keukens ontworpen. De prijzen en daarmee de stelposten van deze keukens zijn afhankelijk van de grootte van de woning en liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. Tijdens de verkoopgesprekken ontvang je de verkoopdocumentatie waarin de keukenofferte is opgenomen.